Pensjon Samordningspliktige Hendelser

API change history

Hendelseskø for samordningspliktige hendelser (AP og AFP)

Påkrevd scope-verdi: nav:pensjon/v1/samordning

Hendelser

Endepunktet returnerer en feed som inneholder hendelser tilhørende et angitt tjenestepensjonsnummer.

Feeden benytter paginering, som deler opp feeden i sider basert på angitt antall hendelser per side. Hver side inneholder en liste med hendelser, samt en nextUrl som peker til neste side av feeden. Siste side er nådd når nextUrl er null.

Sekvensnummer kan benyttes som offset for feeden. Hendelser knyttet til et tjenestepensjonsnummer starter med sekvensnummer 1 til og med sisteSekvensnummer.

Try it

Request

Request URL

Request parameters

 • string

  Tjenestepensjonsnummer som vedtaket tilhører

 • (optional)
  integer

  Start innlesningen fra dette sekvensnummeret

 • (optional)
  integer

  Antall hendelser per side

 • (optional)
  integer

  Sidenummer

Request headers

 • string

  Standard Authorization-header som inneholder et Base64-kodet Bearer-token (JWT-aksesstoken) utstedt av ID-Porten (Difi). Verdien må starte med "Bearer ", deretter følger tokenstrengen.

 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

Responses

200 OK

OK

Representations

{
 "hendelser": [
  {
   "identifikator": "string",
   "fom": "string",
   "tom": "string",
   "vedtakId": "string",
   "samId": "string",
   "ytelsesType": "string"
  }
 ],
 "sisteLesteSekvensnummer": 0,
 "sisteSekvensnummer": 0,
 "nextUrl": "string"
}
{
 "title": "Feed",
 "type": "object",
 "properties": {
  "hendelser": {
   "description": "Liste av hendelser",
   "type": "array",
   "items": {
    "title": "Hendelse",
    "type": "object",
    "properties": {
     "identifikator": {
      "description": "Identifiserer brukeren (eks. fnr/dnr)",
      "type": "string"
     },
     "fom": {
      "description": "Dato fra og med",
      "type": "string",
      "format": "date"
     },
     "tom": {
      "description": "Dato til og med",
      "type": "string",
      "format": "date"
     },
     "vedtakId": {
      "description": "Identifiserer vedtak i Pesys",
      "type": "string"
     },
     "samId": {
      "description": "Samordning id tilknyttet vedtaket",
      "type": "string"
     },
     "ytelsesType": {
      "description": "Ytelsestypen",
      "type": "string"
     }
    }
   }
  },
  "sisteLesteSekvensnummer": {
   "description": "Siste sekvensnummer fra forrige side",
   "type": "integer"
  },
  "sisteSekvensnummer": {
   "description": "Det nyeste sekvensnummeret",
   "type": "integer"
  },
  "nextUrl": {
   "description": "Lenke til neste side",
   "type": "string"
  }
 }
}

401 Unauthorized

Ugyldig access token eller mangel på forhold mellom orgnr og tpnr

403 Forbidden

Forbidden

404 Not Found

Not Found

500 Internal Server Error

Internal Server Error

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api.nav.no/pensjon/v1/samordning/hendelser?tpnr={tpnr}?sekvensnummer=1&antall=10000&side=0"
-H "Authorization: "
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      // Request parameters
      queryString["sekvensnummer"] = "1";
      queryString["antall"] = "10000";
      queryString["side"] = "0";
      var uri = "https://api.nav.no/pensjon/v1/samordning/hendelser?tpnr={tpnr}&" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.nav.no/pensjon/v1/samordning/hendelser?tpnr={tpnr}");

      builder.setParameter("sekvensnummer", "1");
      builder.setParameter("antall", "10000");
      builder.setParameter("side", "0");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Authorization", "");
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "sekvensnummer": "1",
      "antall": "10000",
      "side": "0",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.nav.no/pensjon/v1/samordning/hendelser?tpnr={tpnr}&" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Authorization","");
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.nav.no/pensjon/v1/samordning/hendelser?tpnr={tpnr}";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"sekvensnummer=1",
             @"antall=10000",
             @"side=0",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"Authorization"];
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.nav.no/pensjon/v1/samordning/hendelser?tpnr={tpnr}');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Authorization' => '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'sekvensnummer' => '1',
  'antall' => '10000',
  'side' => '0',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'sekvensnummer': '1',
  'antall': '10000',
  'side': '0',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.nav.no')
  conn.request("GET", "/pensjon/v1/samordning/hendelser?tpnr={tpnr}&%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'sekvensnummer': '1',
  'antall': '10000',
  'side': '0',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.nav.no')
  conn.request("GET", "/pensjon/v1/samordning/hendelser?tpnr={tpnr}&%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.nav.no/pensjon/v1/samordning/hendelser?tpnr={tpnr}')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'sekvensnummer' => '1',
  'antall' => '10000',
  'side' => '0'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Authorization'] = ''
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body