Pensjon Simuler Alderspensjon

API change history

For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v3/alderspensjon. Dette er en simuleringstjeneste for tjenestepensjonsordninger i offentlig sektor, og benyttes for å kunne simulere tjenestepensjon fra 2018 for brukere født i perioden 1954 - 1962 med TP-forhold.

ApiSimulerAlderspensjonV3Post

Try it

Request

Request URL

Request headers

 • string

  Format - byte. Standard Authorization header som inneholder et Base64-kodet Bearer-token (JWT-aksesstoken) utstedt av Maskinporten (Difi). Verdien må starte med "Bearer ", deretter følger tokenstrengen.

 • string
 • (optional)
  string

  true/false verdi som styrer om listen med AlderspensjonFraFolketrygden skal inneholde alle innslag eller bare første uttaksdato / helt uttaksdato

 • (optional)
  string
  Media type of the body sent to the API.
 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

{
 "fnr": "string",
 "forsteUttak": {
  "datoFom": "string",
  "grad": 0
 },
 "heltUttak": {
  "datoFom": "string",
  "grad": 0
 },
 "arIUtlandetEtter16": 0,
 "sivilstandVedPensjonering": "ENKE",
 "epsPensjon": true,
 "eps2G": true,
 "fremtidigInntektListe": [
  {
   "arligInntekt": 0,
   "fomDato": "string"
  }
 ],
 "simulerMedAfpPrivat": true
}
{
 "title": "SimulerAlderspensjonRequestV3",
 "type": "object",
 "properties": {
  "fnr": {
   "type": "string"
  },
  "forsteUttak": {
   "title": "UttaksperiodeV3",
   "type": "object",
   "properties": {
    "datoFom": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "grad": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    }
   }
  },
  "heltUttak": {
   "title": "UttaksperiodeV3",
   "type": "object",
   "properties": {
    "datoFom": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "grad": {
     "type": "integer",
     "format": "int32"
    }
   }
  },
  "arIUtlandetEtter16": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "sivilstandVedPensjonering": {
   "title": "SivilstandVedPensjonering",
   "example": "ENKE",
   "type": "string",
   "enum": [
    "ENKE",
    "GIFT",
    "GJES",
    "GJPA",
    "GJSA",
    "GLAD",
    "PLAD",
    "REPA",
    "SAMB",
    "SEPA",
    "SEPR",
    "SKIL",
    "SKPA",
    "UGIF"
   ]
  },
  "epsPensjon": {
   "type": "boolean"
  },
  "eps2G": {
   "type": "boolean"
  },
  "fremtidigInntektListe": {
   "type": "array",
   "items": {
    "title": "FremtidigInntekt",
    "type": "object",
    "properties": {
     "arligInntekt": {
      "type": "integer",
      "format": "int32"
     },
     "fomDato": {
      "type": "string",
      "format": "date-time"
     }
    }
   }
  },
  "simulerMedAfpPrivat": {
   "type": "boolean"
  }
 }
}

Responses

200 OK

The response object

Representations

{
 "pensjonsperioder": [
  {
   "arligUtbetaling": 0,
   "datoFom": "string"
  }
 ],
 "simuleringsdataliste": [
  {
   "poengArTom1991": 0,
   "poengArFom1992": 0,
   "sluttpoengtall": 0.0,
   "anvendtTrygdetid": 0,
   "basisgp": 0.0,
   "basistp": 0.0,
   "basispt": 0.0,
   "forholdstallUttak": 0.0,
   "delingstallUttak": 0.0,
   "skjermingstillegg": 0.0,
   "uforegradVedOmregning": 0,
   "datofom": "string"
  }
 ],
 "pensjonsbeholdningsperioder": [
  {
   "pensjonsbeholdning": 0.0,
   "garantipensjonsbeholdning": 0.0,
   "garantitilleggsbeholdning": 0.0,
   "datoFom": "string",
   "Garantipensjonsniva": [
    {
     "belop": 0.0,
     "sats": 0.0,
     "satsType": "string",
     "tt_anv": 0
    }
   ]
  }
 ],
 "alderspensjonFraFolketrygden": [
  {
   "datoFom": "string",
   "delytelser": {},
   "alderspensjonFraFolketrygden": [
    {
     "pensjonstype": "string",
     "belop": 0
    }
   ],
   "uttaksgrad": 0
  }
 ],
 "harUttak": true,
 "harTidligereUttak": true,
 "afpPrivatBeholdningVedUttak": 0,
 "sisteGyldigeOpptjeningsAar": 0
}
{
 "title": "SimulerAlderspensjonResponseV3",
 "type": "object",
 "properties": {
  "pensjonsperioder": {
   "type": "array",
   "items": {
    "title": "Pensjonsperiode",
    "type": "object",
    "properties": {
     "arligUtbetaling": {
      "type": "integer",
      "format": "int32"
     },
     "datoFom": {
      "type": "string"
     }
    }
   }
  },
  "simuleringsdataliste": {
   "type": "array",
   "items": {
    "title": "Simuleringsdata",
    "type": "object",
    "properties": {
     "poengArTom1991": {
      "type": "integer",
      "format": "int32"
     },
     "poengArFom1992": {
      "type": "integer",
      "format": "int32"
     },
     "sluttpoengtall": {
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "anvendtTrygdetid": {
      "type": "integer",
      "format": "int32"
     },
     "basisgp": {
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "basistp": {
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "basispt": {
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "forholdstallUttak": {
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "delingstallUttak": {
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "skjermingstillegg": {
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "uforegradVedOmregning": {
      "type": "integer",
      "format": "int32"
     },
     "datofom": {
      "type": "string"
     }
    }
   }
  },
  "pensjonsbeholdningsperioder": {
   "type": "array",
   "items": {
    "title": "PensjonsbeholdningPeriode",
    "type": "object",
    "properties": {
     "pensjonsbeholdning": {
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "garantipensjonsbeholdning": {
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "garantitilleggsbeholdning": {
      "type": "number",
      "format": "double"
     },
     "datoFom": {
      "type": "string"
     },
     "Garantipensjonsniva": {
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "Garantipensjonsnivå",
       "type": "object",
       "properties": {
        "belop": {
         "type": "number",
         "format": "double"
        },
        "sats": {
         "type": "number",
         "format": "double"
        },
        "satsType": {
         "type": "string"
        },
        "tt_anv": {
         "type": "integer",
         "format": "int32"
        }
       }
      }
     }
    }
   }
  },
  "alderspensjonFraFolketrygden": {
   "type": "array",
   "items": {
    "title": "AlderspensjonFraFolketrygden",
    "type": "object",
    "properties": {
     "datoFom": {
      "type": "string"
     },
     "delytelser": {},
     "alderspensjonFraFolketrygden": {
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "Delytelse",
       "type": "object",
       "properties": {
        "pensjonstype": {
         "type": "string"
        },
        "belop": {
         "type": "integer",
         "format": "int32"
        }
       }
      }
     },
     "uttaksgrad": {
      "type": "integer",
      "format": "int32"
     }
    }
   }
  },
  "harUttak": {
   "type": "boolean"
  },
  "harTidligereUttak": {
   "type": "boolean"
  },
  "afpPrivatBeholdningVedUttak": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  },
  "sisteGyldigeOpptjeningsAar": {
   "type": "integer",
   "format": "int32"
  }
 }
}

400 Bad Request

Bad request

401 Unauthorized

Unauthorized

500 Internal Server Error

Internal server error

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X POST "https://api.nav.no/pensjon/v3/alderspensjon/simuler"
-H "Authorization: "
-H "tp-nr: "
-H "hentFullAPListe: False"
-H "Content-Type: application/json"
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("tp-nr", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("hentFullAPListe", "False");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      var uri = "https://api.nav.no/pensjon/v3/alderspensjon/simuler?" + queryString;

      HttpResponseMessage response;

      // Request body
      byte[] byteData = Encoding.UTF8.GetBytes("{body}");

      using (var content = new ByteArrayContent(byteData))
      {
        content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("< your content type, i.e. application/json >");
        response = await client.PostAsync(uri, content);
      }

    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.nav.no/pensjon/v3/alderspensjon/simuler");


      URI uri = builder.build();
      HttpPost request = new HttpPost(uri);
      request.setHeader("Authorization", "");
      request.setHeader("tp-nr", "");
      request.setHeader("hentFullAPListe", "False");
      request.setHeader("Content-Type", "application/json");
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.nav.no/pensjon/v3/alderspensjon/simuler?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Authorization","");
        xhrObj.setRequestHeader("tp-nr","");
        xhrObj.setRequestHeader("hentFullAPListe","False");
        xhrObj.setRequestHeader("Content-Type","application/json");
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "POST",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.nav.no/pensjon/v3/alderspensjon/simuler";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"POST"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"Authorization"];
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"tp-nr"];
  [_request setValue:@"False" forHTTPHeaderField:@"hentFullAPListe"];
  [_request setValue:@"application/json" forHTTPHeaderField:@"Content-Type"];
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.nav.no/pensjon/v3/alderspensjon/simuler');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Authorization' => '',
  'tp-nr' => '',
  'hentFullAPListe' => 'False',
  'Content-Type' => 'application/json',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'tp-nr': '',
  'hentFullAPListe': 'False',
  'Content-Type': 'application/json',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.nav.no')
  conn.request("POST", "/pensjon/v3/alderspensjon/simuler?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'tp-nr': '',
  'hentFullAPListe': 'False',
  'Content-Type': 'application/json',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.nav.no')
  conn.request("POST", "/pensjon/v3/alderspensjon/simuler?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.nav.no/pensjon/v3/alderspensjon/simuler')


request = Net::HTTP::Post.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Authorization'] = ''
# Request headers
request['tp-nr'] = ''
# Request headers
request['hentFullAPListe'] = 'False'
# Request headers
request['Content-Type'] = 'application/json'
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body