Pensjon Ytelsehistorikk

API change history

For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v1/ytelsehistorikk.

Tjenesten returnerer nødvendig informasjonen om brukers ytelse.

hentYtelsehistorikk

Utleverer informasjon om en brukers ytelsehistorikk i en gitt periode.

Try it

Request

Request URL

Request parameters

 • string

  Format - date (as full-date in RFC3339). Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Angir fomDato for perioden man ønsker opplysninger for.

 • (optional)
  string

  Format - date (as full-date in RFC3339). Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Angir tomDato for perioden man ønsker opplysninger for.

Request headers

 • string

  Format - byte. Standard Authorization header som inneholder et Base64-kodet Bearer-token (JWT-aksesstoken) utstedt av Maskinporten (Difi). Verdien må starte med "Bearer ", deretter følger tokenstrengen.

 • string

  Brukers fnr/dnr.

 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

Responses

200 OK

OK

Representations

{
 "fnr": "string",
 "ytelser": [
  {
   "type": "string",
   "fomDato": "string",
   "tomDato": "string",
   "apenSoknad": true,
   "perioder": [
    {
     "eksportertYtelse": true,
     "uforegrad": 0,
     "uttaksgrad": 0,
     "fomDato": "string",
     "tomDato": "string",
     "minstepensjon": true,
     "tt_kap19": 0,
     "tt_kap20": 0,
     "prorata_nevner": 0,
     "prorata_teller": 0,
     "tt": 0
    }
   ]
  }
 ]
}
{
 "title": "hentYtelsehistorikkResponse",
 "type": "object",
 "properties": {
  "fnr": {
   "description": "Brukers fnr/dnr.",
   "type": "string"
  },
  "ytelser": {
   "description": "En liste over brukers ytelser. Dersom bruker ikke har noen ytelse returneres en tom liste.",
   "type": "array",
   "items": {
    "title": "Ytelse",
    "type": "object",
    "properties": {
     "type": {
      "description": "Saktypen for ytelsen.",
      "type": "string"
     },
     "fomDato": {
      "description": "Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Første virk for ytelsen.",
      "type": "string",
      "format": "date"
     },
     "tomDato": {
      "description": "Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. Dagen før opphør av ytelsen.",
      "type": "string",
      "format": "date"
     },
     "apenSoknad": {
      "description": "Angir om det finnes et åpent krav av typen førstegangsbehandling.",
      "type": "boolean"
     },
     "perioder": {
      "description": "En liste over ytelseperioder som er gjeldende innenfor perioden i spørring.",
      "type": "array",
      "items": {
       "title": "Ytelseperiode",
       "type": "object",
       "properties": {
        "eksportertYtelse": {
         "description": "Angir om ytelsen er eksportert i perioden. Påkrevd for alle typer ytelse, bortsett fra AFP_PRIVAT, GJENLEV og BARNEP.",
         "type": "boolean"
        },
        "uforegrad": {
         "description": "Brukers uføregrad for UP/UT.",
         "type": "integer",
         "format": "int32"
        },
        "uttaksgrad": {
         "description": "Brukers uttaksgrad for alderspensjon. For AP67 settes alltid 100.",
         "type": "integer",
         "format": "int32"
        },
        "fomDato": {
         "description": "Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. FomDato til perioden.",
         "type": "string",
         "format": "date"
        },
        "tomDato": {
         "description": "Dato i ISO-8601 format, uten klokkeslett. TomDato til perioden.",
         "type": "string",
         "format": "date"
        },
        "minstepensjon": {
         "description": "Flagg fra beregning om bruker er minstepensjonist i perioden. Settes for ytelse av typen ALDER, UFOREP, AFP.",
         "type": "boolean"
        },
        "tt_kap19": {
         "description": "Kapittel 19 trygdetid brukt i beregning for AP2011 og AP2016.",
         "type": "integer",
         "format": "int32"
        },
        "tt_kap20": {
         "description": "Kapittel 20 trygdetid brukt i beregning for AP2016 og AP2025.",
         "type": "integer",
         "format": "int32"
        },
        "prorata_nevner": {
         "description": "Nevner for proratabrøk brukt i beregning for uføre. Må være satt hvis prorata_teller er satt.",
         "type": "integer",
         "format": "int32"
        },
        "prorata_teller": {
         "description": "Teller for proratabrøk brukt i beregning for uføre. Må være satt hvis prorata_nevner er satt.",
         "type": "integer",
         "format": "int32"
        },
        "tt": {
         "description": "Trygdetid brukt i beregning for AP67, UP, UT, AFP, FAM_PL.",
         "type": "integer",
         "format": "int32"
        }
       },
       "required": [
        "fomDato"
       ]
      }
     }
    },
    "required": [
     "type",
     "apenSoknad"
    ]
   }
  }
 },
 "required": [
  "fnr",
  "ytelser"
 ]
}

400 Bad Request

Ugyldig input i forespørselen.

401 Unauthorized

Ugyldig aksesstoken til tjenesten.

404 Not Found

Person ikke funnet.

500 Internal Server Error

Intern feil i tjenesten.

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api.nav.no/pensjon/v1/ytelsehistorikk/?fomDato={fomDato}?tomDato={string}"
-H "Authorization: "
-H "fnr: "
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("fnr", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      // Request parameters
      queryString["tomDato"] = "{string}";
      var uri = "https://api.nav.no/pensjon/v1/ytelsehistorikk/?fomDato={fomDato}&" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.nav.no/pensjon/v1/ytelsehistorikk/?fomDato={fomDato}");

      builder.setParameter("tomDato", "{string}");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Authorization", "");
      request.setHeader("fnr", "");
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "tomDato": "{string}",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.nav.no/pensjon/v1/ytelsehistorikk/?fomDato={fomDato}&" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Authorization","");
        xhrObj.setRequestHeader("fnr","");
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.nav.no/pensjon/v1/ytelsehistorikk/?fomDato={fomDato}";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"tomDato={string}",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"Authorization"];
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"fnr"];
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.nav.no/pensjon/v1/ytelsehistorikk/?fomDato={fomDato}');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Authorization' => '',
  'fnr' => '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'tomDato' => '{string}',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'fnr': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'tomDato': '{string}',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.nav.no')
  conn.request("GET", "/pensjon/v1/ytelsehistorikk/?fomDato={fomDato}&%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'fnr': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'tomDato': '{string}',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.nav.no')
  conn.request("GET", "/pensjon/v1/ytelsehistorikk/?fomDato={fomDato}&%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.nav.no/pensjon/v1/ytelsehistorikk/?fomDato={fomDato}')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'tomDato' => '{string}'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Authorization'] = ''
# Request headers
request['fnr'] = ''
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body