Aa-registeret - OTP API

API change history

For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:aareg/v1/arbeidsforhold/otp.

Dokumentasjon om Aa-registeret og bruk av API'er er tilgjengelig på GitHub"

graphql

GraphQL-endepunkt for å hente arbeidsforhold fra Aa-Registeret.

For detaljert bruk se dokumentasjonen

Try it

Request

Request URL

Request headers

 • string

  Format - byte. Standard Authorization header som inneholder et Base64-kodet Bearer-token (JWT-aksesstoken) utstedt av Maskinporten (Difi). Verdien må starte med "Bearer ", deretter følger tokenstrengen.

 • (optional)
  string

  Hvis ønskelig kan konsumenter benytte sin egen korrelasjon-id. Konsumenter står fritt til å sende inn hva de vil, men vi anbefaler at det genereres en unik ID (UUID).

 • (optional)
  string
  Media type of the body sent to the API.
 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

GraphQL-spørringen med ønskede felter sendes med en POST til endepunktet.

Se dokumentasjonen for oppdaterte eksempler

{
 "query": "string",
 "variables": {}
}
{
 "title": "Request",
 "required": [
  "query",
  "variables"
 ],
 "type": "object",
 "properties": {
  "query": {
   "type": "string",
   "description": "Se [dokumentasjonen](https://navikt.github.io/aareg/tjenester/integrasjon/otp-api/) for oppdaterte eksempler"
  },
  "variables": {
   "type": "object",
   "description": "Se [dokumentasjonen](https://navikt.github.io/aareg/tjenester/integrasjon/otp-api/) for oppdaterte eksempler"
  }
 }
}

Responses

200 OK

'Standard' respons-kode for GraphQL. Se dokumentasjonen for detaljert beskrivelse.

Representations

{
 "data": "string",
 "errors": {}
}
{
 "title": "Response",
 "type": "object",
 "properties": {
  "data": {
   "type": "string",
   "description": "Liste av arbeidsforhold"
  },
  "errors": {
   "type": "object",
   "description": "Eventuelle feilmeldinger"
  }
 }
}

401 Unauthorized

Unauthorized

403 Forbidden

Forbidden

500 Internal Server Error

Internal Server Error

Representations

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X POST "https://api.nav.no/aareg/v1/arbeidsforhold/otp/graphql"
-H "Authorization: "
-H "correlation-id: "
-H "Content-Type: application/json"
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("correlation-id", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      var uri = "https://api.nav.no/aareg/v1/arbeidsforhold/otp/graphql?" + queryString;

      HttpResponseMessage response;

      // Request body
      byte[] byteData = Encoding.UTF8.GetBytes("{body}");

      using (var content = new ByteArrayContent(byteData))
      {
        content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("< your content type, i.e. application/json >");
        response = await client.PostAsync(uri, content);
      }

    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.nav.no/aareg/v1/arbeidsforhold/otp/graphql");


      URI uri = builder.build();
      HttpPost request = new HttpPost(uri);
      request.setHeader("Authorization", "");
      request.setHeader("correlation-id", "");
      request.setHeader("Content-Type", "application/json");
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.nav.no/aareg/v1/arbeidsforhold/otp/graphql?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Authorization","");
        xhrObj.setRequestHeader("correlation-id","");
        xhrObj.setRequestHeader("Content-Type","application/json");
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "POST",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.nav.no/aareg/v1/arbeidsforhold/otp/graphql";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"POST"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"Authorization"];
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"correlation-id"];
  [_request setValue:@"application/json" forHTTPHeaderField:@"Content-Type"];
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.nav.no/aareg/v1/arbeidsforhold/otp/graphql');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Authorization' => '',
  'correlation-id' => '',
  'Content-Type' => 'application/json',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'correlation-id': '',
  'Content-Type': 'application/json',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.nav.no')
  conn.request("POST", "/aareg/v1/arbeidsforhold/otp/graphql?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Authorization': '',
  'correlation-id': '',
  'Content-Type': 'application/json',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.nav.no')
  conn.request("POST", "/aareg/v1/arbeidsforhold/otp/graphql?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.nav.no/aareg/v1/arbeidsforhold/otp/graphql')


request = Net::HTTP::Post.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Authorization'] = ''
# Request headers
request['correlation-id'] = ''
# Request headers
request['Content-Type'] = 'application/json'
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body